Hão huyền

 


Tôi buông nét ngọc lên muôn lá
Mưa về phủ bóng cánh đài trang
Giọt như tơ phím rơi sao nhẹ?
Nên phút thơ ngây ước lỡ làng.

 

Mây chiều phiêu dạt cuối trời sương
Hoa cháy cây vàng thôi vấn vương
Người lỡ quên mau lời hẹn ước
Nên cánh chim về ai oán chăng?

 

20.10.2006