CON ĐÒ

04/09/2008,19:50:10 | 159 | 0sola2-1.jpg picture by nguyenlason

Con đò trên sông thuở trước
Bây giờ còn đó nữa không?
Đò rời bến quê bao lượt
Trôi xuôi xa tít một dòng

Có phải đò đi về biển
Rồi sau ở lại đấy luôn
Dòng sông lở bồi thay chuyển
Cánh lau phả phất tâm hồn.
                        26.09.2007


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích